KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ

Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych w poniedziałek 28.09 na KATECHEZY DROGI NEOKATECHUMENALNEJ.
Katechezy są możliwością odkrywania darmowej miłości Boga, który jako odpowiedź na wszystkie nasze cierpienia, posyła Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Przyjdź, jeżeli:
– czujesz się samotny i niezrozumiany,
– gorszysz się własnymi grzechami
– Twoja wiara nie daje Ci odpowiedzi na to, co dzieje się w Twoim życiu
– nie rozumiesz swojego cierpienia
– chcesz odkryć bogactwo Twojego chrztu
– chcesz bardziej wierzyć, ufać
– chcesz doświadczyć mocy Słowa Boga.

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”
Mt 11,28

 

Komunikat dotyczący dyspensy oraz zasad bezpieczeństwa

Warszawa, 29 maja 2020 roku

W związku z nadal panującą epidemią koronawirusa, uwzględniając nowe możliwości uczestniczenia w liturgii i mając na uwadze potrzebę ochrony życia i zdrowia ludzkiego, przedłużam dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej, udzieloną 12 marca 2020 roku, do odwołania:

  • osobom chorym lub mającym objawy infekcji
  • wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Wiernych, którzy skorzystają z dyspensy zachęcam do łączności duchowej ze wspólnotą poprzez transmisje w środkach społecznego przekazu.

Po wprowadzeniu czwartego etapu znoszenia obostrzeń w kościołach i innych miejscach kultu od soboty 30 maja przestaje obowiązywać limit osób.

Nadal obowiązkowe jest:

  • zasłanianie ust i nosa przez wiernych w kościołach
  • zachowanie dystansu społecznego (odległość 2 metrów z wyjątkiem rodzin i osób wspólnie mieszkających ze sobą)
  • zachowanie wszelkich norm służących bezpiecznemu i godnemu udzielaniu Komunii Świętej oraz właściwej troski o naczynia wykorzystywane w liturgii (obowiązek dezynfekowania rąk przez udzielających Ciało Pańskie przed i po zakończeniu obrzędu)

Nowe przepisy umożliwiają nam również powrót do przynajmniej częściowej pracy z grupami modlitewnymi i zespołami parafialnymi, przy zachowaniu obowiązujących norm sanitarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Bożego Ciała będą opublikowane w przyszłym tygodniu.

Błogosławię wszystkim Diecezjanom i polecam w modlitwie.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Rozważanie ks. Pawła do Ewangelii z dnia 8 kwietnia

Mt 26, 14-25

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam?» A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać.

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: «Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy?»

On odrzekł: «Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: „Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami”». Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę.

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: «Zaprawdę, powiadam wam: jeden z was Mnie wyda».

Bardzo tym zasmuceni, zaczęli pytać jeden przez drugiego: «Chyba nie ja, Panie?»

On zaś odpowiedział: «Ten, który ze Mną rękę zanurzył w misie, ten Mnie wyda. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził».

Wtedy Judasz, który miał Go wydać, rzekł: «Czyżbym ja, Rabbi?» Odpowiedział mu: «Tak, ty».

TRIDUUM PASCHALNE

On to jest barankiem niemym,
On jest barankiem zabitym,
On to narodził się z Maryi, pięknej owieczki,
On to został wzięty ze stada
i na ofiarę poprowadzony,
wieczorem zabity,
a nocą pogrzebany.
Na drzewie Jego kości nie połamano,
w ziemi Jego ciało nie uległo zepsuciu.
On to sam z martwych powstał
i wskrzesił człowieka z otchłani grobu.   

Meliton z Sardes – Homilia Paschalna

Triduum Paschalne to trzy święte dni, to jakby źródło światła, które wypełnia cały rok. To źródło dające nam życie. Przeżywamy czas kiedy codziennie słyszymy  historie osób, których życie się tutaj zakończyło. Doświadczamy trudu ograniczeń, rozłąki, choroby, braku zgody i nieustannego pytania jak długo jeszcze. Jest to otchłań naszego DZIŚ. Jednak Chrystus chce przede wszystkim podźwignąć nas z otchłani grzechu, naszego grzechu. Nie zostawia nas samych i gdy jesteśmy bezsilni, a może nawet umarli z powodu grzechu, schodzi i bierze nas na ramiona. (więcej…)