Patron

Historia życia św. Barnaby

św. BarnabaOpisanie życia św. Barnaby jest dzisiaj trudnym przedsięwzięciem. Na te trudności składa się kilka elementów: czas, który upłyną od tamtych wydarzeń, specyficzne podejście ludzi Wschodu do faktów historycznych, legenda o św. Barnabie, która na całe wieki (aż do końca XIX w.) blokowała prace historiografów nad tą barwną postacią. Trochę faktów zostało opisanych w Dziejach Apostolskich i, poza kilkoma innymi udokumentowanymi wydarzeniami, jest to zasadniczo cała wiedza historyczna, jaką posiadamy. Systematyczne badania nad życiem i działalnością św. Barnaby Apostoła prowadzi ks. prof. Marek Starowieyski, znakomity patrolog i wybitny znawca starożytności chrześcijańskiej. Dokonał on przekładu tzw. „Ewangelii św. Barnaby”, jednakże prace nad historią życia Apostoła postępują powoli.

Pewne jest, że św. Barnaba (jego prawdziwe imię to Józef; przydomek Barnaba – czyli mąż pocieszenia – pod którym znany jest w Dziejach Apostolskich, nadali mu Apostołowie) urodził się w Salaminie na Cyprze w rodzinie żydowskiej. Był to ród zamożny i posiadający znaczne wpływy zarówno w sferach politycznych, jak i handlowych. Ojciec był właścicielem kopalń miedzi oraz olbrzymich winnic. O dacie narodzin Barnaby zasadniczo nic nie wiemy. Legenda o św. Barnabie powstała na Cyprze na przełomie V i VI wieku mówi, że z łaski Bożej następnego dnia po Pańskim narodzeniu, w Salaminie przyszło na świat dziecię, które z ustanowienia Bożego przynieść miało na Cypr wiarę chrześcijańską. Być może jest to prawda. W Piśmie Świętym pierwsza wzmiankę o św. Barnabie znajdujemy w Dziejach Apostolskich w rozdziale 4, w wersie 36: »Tak Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy „Syn Pocieszenia”, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów.« Według zwyczajów panujących na starożytnym Wschodzie, by przeprowadzić taka transakcję bez ingerencji krewnych, trzeba było mieć ok. 40 lat. Biorąc pod uwagę fakt, iż opisywane zdarzenie miało miejsce ok. 34 – 35 r. po Chrystusie, trudno, by było tę datę narodzin obronić.

JerozolimaPo ukończeniu 12 lat Barnaba (Józef) został wysłany do Jerozolimy na naukę w szkole Gamaliela. Tu uczył się znajomości Tory i poznawał księgi Pisma, czyli proroków i księgi mądrościowe. Zasadniczo ten etap jego życia jest dość pewny, gdyż pochodząc z rodu Lewiego, miał obowiązek nauki w tej szkole. Prawdopodobny jest natomiast następny etap życiowy, czyli nauka w Antiochii Syryjskiej. Potwierdzałoby to fragment z Dziejów Apostolskich, opisujący przybycie Barnaby do Antiochii. Wynika z niego, że Barnaba zna to miasto i wielu ludzi w nim żyjących. ( na zdjęciu z lewj strony: Monastyr Św. Barnaby )

Wiele wskazuje na to, że po zakończeniu studiów w Antiochii Barnaba wraca do Jerozolimy i staje się sympatykiem uczniów Jana Chrzciciela. Później – jak niektórzy sądzą – przynależy do grona 72 uczniów, z których Pan Jezus wybrał 12 Apostołów. Jest więc blisko Jezusa i to chyba od samego początku. Być może na przeszkodzie w pełnym zaangażowaniu się w dzieło Jezusa stanęło na początku faryzejskie wykształcenie, jakie Barnaba otrzymał w szkole Gamaliela. Jednak po zmartwychwstaniu Jezusa jego życie ulega całkowitej przemianie. Przywołane powyżej wydarzenie sprzedaży ziemi i przekazania Apostołom pieniędzy nie byłoby możliwe, gdyby Barnaba był tylko widzem stojącym z boku. Nigdzie też nie mamy wzmianki o jego chrzcie lub włożeniu na niego rąk przez Apostołów i przekazaniu mu w ten sposób darów Ducha Świętego, a jednak z pełnym zaufaniem Apostołowie wysyłają go jako jednego spośród siebie, by umacniał braci w Antiochii (Dz11, 22-26). Świadczy o tym, że Barnaba od chwili zmartwychwstania Pana Jezusa jest zaangażowany w dzieło Ewangelii.

ikona św. BarnabyW czasie pobytu w Antiochii Barnaba dowiaduje się o nawróceniu Szawła. Wyrusza w drogę do Tarsu. Tam odnajduje Szawła i razem wracają do Antiochii. Wydaje się, że Szaweł i Barnaba poznali się w szkole Gimaliela w Jerozolimie. Dlatego bez większych problemów Barnabie udaje się namówić przyjaciela do wspólnej pracy w Antiochii. Obaj wyruszą też później w pierwszą podróż misyjną, której celem jest Cypr i kawałek Azji Mniejszej w okolicach Tarsu. Podróż ta miała miejsce w latach 45– 48. W 49 r. Barnaba i Paweł uczestniczą w Pierwszym Soborze Jerozolimskim, po czym Paweł udaje się w druga wyprawę misyjną. Barnaba prawdopodobnie przez jakiś czas pozostaje jeszcze w Jerozolimie wraz z Apostołami. Po wypędzeniu Żydów z Rzymu przez cesarza Klaudiusza w 50 r. Barnaba udaje się prawdopodobnie po raz kolejny do Antiochii. Kościół Wschodni uważa, że jest on pierwszym biskupem Antiochii. Przypuszcza się, że Barnaba przebywał i nauczał w tym miejscu do chwili objęcia rządów w Rzymie przez cesarza Nerona. Gdy zaczyna się prześladowanie chrześcijan w Rzymie , wielu z nich ucieka na Cypr i zaczyna odwiedzać gminy chrześcijanie założone wraz z Pawłem w czasie pierwszej wyprawy misyjnej. Prześladowanie chrześcijan rozpętane przez Nerona dociera w końcu i na Cypr. ( ikona obok: Św. Paweł Apostoł i Św. Barnaba ).

Około 67 – 68 r. Barnaba ginie za murami Salaminy, jednak nie z rąk Rzymian, lecz zawistnych Żydów, którzy oskarżali go o odciąganie ludzi od synagogi. Barnabę ukamienowano, korzystając z cichego przyzwolenia władz rzymskich na zabijanie chrześcijan. Według niektórych świadków ciało Barnaby zostało spalone na znak wiecznego potępienia i mieli tego dokonać Żydzi. Inni natomiast, w tym św. Hilarion – przyjaciel Barnaby, zostawili spisane świadectwa o pogrzebaniu ciała Barnaby w płytkiej jaskini ok. 3 km od Salaminy. Gdy w 468 r. odnaleziono tzw. Grób Barnaby, opisany przez św. Hilariona pochówek Barnaby znalazł swe potwierdzenie.

grób św. Barnaby

MODLITWY DO ŚW. BARNABY APOSTOŁA

Nowenna do Św. Barnaby Apostoła

Dziewięciodniowe nabożeństwo ku czci św. Barnaby Apostoła

 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i rozpal w nich ogień Twojej miłości.

Prosimy Cię, o Panie, uprzedź nas swymi zstąpieniami we wszystkich naszych poczynaniach, aby wszelkie nasze modlitwy i czynności zaczynały się zawsze od Ciebie, i tak jak przez Ciebie rozpoczęte, przez Ciebie też były skończone. Amen.

 

K. Boże wysłuchaj mej prośby o pomoc!

W. Panie ! Pośpiesz mi z pomocą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Codzienna modlitwa podczas nowenny.

HYMN

Boże ojców naszych, który postępujesz z nami według swej łagodności

Nie odejmuj od nas Swego miłosierdzia

Lecz przez ich modlitwy kieruj w pokoju naszym życiem

Zebrawszy się dziś wychwalamy Was w pieśniach

Jako niegasnące promienie duchowego Słońca

Wy bowiem, chwalebni Apostołowie

Opromieniliście światłem tych,

co byli w ciemnościach niewiedzy

Wzywając wszystkich na szczyty pobożności

Dlatego wołamy do Was: bądźcie pozdrowieni

Jako fundament wszystkich ascetów

Przez mnóstwo fal jak po suchym lądzie przechodząc

W potokach łez całkowicie potopiliście swoich wrogów

Chwalebni Apostołowie Baranka, przyjąwszy dar powołania

Módlcie się ciągle do Chrystusa za nas wszystkich. Amen.

 

DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa

Święty Apostole Jezusa Chrystusa, święty Barnabo! Z pełnym oddaniem klękam przed Bogiem i przed Tobą, którego wybrałem za swojego pośrednika i nam iłującego patrona, abym mógł być zaszczycony Twym wstawiennictwem o Twego boskiego oblubieńca Jezusa Chrystusa i Maryi , Jego Najświętszej Matki. Wiem, że oboje niczego Ci nie odmawiają i proszę Cię z całym głębokim odczuciem mego serca, abyś spojrzał na mnie jako na jedno z Twych duchowych dzieci i wziął mnie w obronę przed mymi nieprzyjaciółmi. Zachowaj mi łaskę, abym do końca mego życia zachował swą duszę czystą od wszelkiej skazy i ozdabiał ją każdą cnotą. W szczególności chcę przyjąć z pełnym oddaniem memu Bogu wszystkie cierpienia, których zesłanie na mnie na tym świecie uważa za dobre dla oczyszczenia przez to mej duszy i dania jej okazji do uzyskania pokuty za wiele grzechów.

Przyciągnięty Twą wspaniałą łaskawością, proszę Cię ze względu na twe i doskonałe zasługi o wybłaganie dla mnie upragnionej łaski ( tu należy wymienić swe życzenie ) , której pokornie od Ciebie oczekuję, jeśli jest ona zgodna z wolą Bożą i pożytkiem dla mego zbawienia wiecznego. Proszę Cię również o wyjednanie dla mnie pomnożenia wiary, nadziei , miłości i żalu za moje grzechy.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

DZIEŃ DRUGI

Modlitwa

Święty Apostole, dostojny męczenniku i wierny wyznawco Ewangelii, niepokonany męczenniku Jezusa Chrystusa, jesteś ozdobiony tak wieloma łaskami i tak wielką czystością i wśród niewiernego i zepsutego świata wzbogacony o tak żywa wiarę i tak nieustraszoną odwagę! Święty Barnabo, który dla Twego Niebiańskiego Mistrza zachowałeś aż do ostatniego tchnienia niezachwianą wiarę i nienaruszoną czystość i ofiarowałeś swe życie w najstraszliwszych mękach, proszę Cię za Twe szlachetne zasługi uzyskaj dla mnie u Tronu Miłosierdzia łaskę wytrwania w wierze, łaskę czystości duszy i ciała i łaskę szczęśliwej śmierci w łasce Jezusa Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

DZIEŃ TRZECI

Modlitwa

Święty Apostole, wierny uczniu Jezusa Chrystusa! Błagam Cię żarliwie o Twe wstawiennictwo abym wśród goryczy, niepokojów i zmartwień, które stale wiszą nad mą głową , posiadł siłę i był zachowany od nieszczęść grzechu i śmierci wiecznej mej duszy i abym nie popadł w pokusę. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa

Święty Apostole i wierny wyznawco Jezusa Chrystusa! Po to, aby bez skazy zachować dla Twego Boga skarb czystości i wiary, znosiłeś to, że okrutnie Cię katowano, od których to mąk zachował Cię Twój Boski Mistrz i Oblubieniec. Błagam Cię żarliwie o twe wstawiennictwo abym wśród goryczy, niepokojów i zmartwień , które stale wiszą nad mą głową posiadł siłę i był zachowany od nieszczęść grzechu i śmierci wiecznej mej duszy i abym nie popadł w pokusę. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa

Święty Apostole, umiłowany nieustraszony święty Barnabo, męczenniku Jezusa Chrystusa! Po to, aby zachować Twą wiarę, Twa bohaterska postawa pozwoliła Ci znieść wytrwale haniebny rodzaj śmierci. Przyznaję, że jestem grzesznym stworzeniem. Zaklinam Cię, święty Barnabo, uzyskaj dla mnie siłę, konieczną do tego, abym żył wolny od brudu grzechu i abym umarł jak Ty, wytrwały w wierze świętego Kościoła katolickiego, nawet, gdyby miało mnie to kosztować cierpienia, pogardę i Zycie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa

Przyznaję, że jestem grzesznym stworzeniem. Zaklinam Cię, święty Barnabo, uzyskaj dla mnie siłę, konieczną do tego, abym żył wolny od brudu grzechu i abym umarł jak Ty, wytrwały w wierze świętego Kościoła katolickiego, nawet, gdyby miało mnie to kosztować cierpienia, pogardę i Zycie. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

 

DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa

Święty Apostole Barnabo, Ty, który zdobyłeś tyleż palm męczeństwa i koron zwycięstwa , co otrzymałeś ran dla Twego Niebieskiego Oblubieńca , módl się za mną, który tak mało przestrzegam prawa Bożego. Uzyskaj dla mnie siłę konieczną do tego, abym osiągnął swe wieczne zbawienie, abym ze świętym oddaniem znosił bóle i męki tego życia i oparł się wszystkim atakom piekła. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa

Święty Apostole Barnabo, nie gniewałeś się na swych oprawców. Modliłeś się za nich, aby też wierzyli w Jezusa i Go kochali. Proszę Cię, módl się za wszystkich, którzy mnie lżą i prześladują na ziemi. Święty Barnabo, uproś dla mnie u Twego Boskiego Oblubieńca Jezusa, abym był Mu z całego serca oddany i do Niego należał! Ach, jak wiele grzechów i jak wielkie już popełniłem! Jak muszę się przed Tobą wstydzić, o święty Barnabo! Ale spójrz na moją wielką skruchę, którą odczuwam za swe grzechy z miłości do Twego Boskiego Mistrza i Oblubieńca, i poproś Go o przebaczenie dla mnie.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa końcowa

Chwalebny święty Apostole Jezusa Chrystusa! Bóg, który Ci sprawił nieśmiertelną koronę chwały nie był zadowolony z Twych gwałtownych cierpień, które zniosłeś. Nie chciał, abyś od nich zmarł. Aby Twe cierpienia przy tak wielu ranach i boleściach pomnożyć, przedłużył Ci Twe życie jako środek na zwiększenie Twego zwycięstwa i Twej nieśmiertelnej chwały, i w ten sposób uczynił Cię w oczach duchów niebieskich wspanialszym, a wśród chwalebnych męczenników dostojniejszym.

Proszę Cię na zakończenie tej nowenny abyś rzucił na mnie spojrzenie miłości. Racz pokazać mi przez dowód dobroci, że me modlitwy i poświęcenia są Ci miłe. Uzyskaj dla mnie łaski, których pragnę dla mego zbawienia i wszystkie te, których potrzebuję, aby być zachowanym od śmierci wiecznej.

Spraw, aby wszyscy ludzie znosili z cierpliwością obecne utrapienia, abyśmy zawsze byli pokrzepieni i pocieszeni Twą słodką miłością; abyśmy z całego serca i w najgłębszej czci uwielbiali Trójcę Przenajświętszą i wzniosłą, która obdarzyła Cię tyloma błogosławieństwami, wyposażyła Cię w tak wielką wiarę i siłę, która wyniosła Cię na tak wysoki stopień świętości, pomagała Ci wśród Twych wrogów i w Twej straszliwej śmierci i zaprowadziła Cię w tryumfie do wiecznej chwały. Tysięczne dzięki też dla Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, Królowej Męczenników, która jak czuła matka pomagała Ci podczas Twych mąk swą potężną ochroną. Święty męczenniku, mam nadzieję, że Ty tez mnie ochronisz – teraz, ponieważ czczę Twe zasługi i Twe chwalebne zwycięstwo. Amen.

Ojcze nasz … Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu …

 

Modlitwa wstawiennicza

W tej oto godzinie, o pełen chwały święty Apostole Barnabo, nie ustawaj w modlitwie za nas, byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni. Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni , Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata składamy chwałę, cześć , hołd dziękczynienie teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Litania do św. Barnaby Apostoła

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie , elejson

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami

Święty Barnabo, Apostole Jezusa Chrystusa, módl się za nami

Święty Barnabo, święty Męczenniku,

Święty Barnabo, któryś miał być świadkiem Jezusa Chrystusa w wielu miejscach,

Święty Barnabo, który wprowadziłeś św. Pawła do chrześcijańskiej gminy jerozolimskiej,

Święty Barnabo, który poniosłeś śmierć męczeńską,

Święty Barnabo, który ujrzałeś łaskę Bożą,

Święty Barnabo, który zachęcałeś wiernych, aby wytrwali w postanowieniu swego serca,

Święty Barnabo, mężu dobry, pełen Ducha Świętego i wiary,

Święty Barnabo, proroku i nauczycielu,

Święty Barnabo, wybrany ze świata, aby pójść i owoc przynosić i żeby owoc Twój trwał,

Święty Barnabo, posłany jak owca między wilki,

Święty Barnabo, zasiadający na stolicach, aby sądzić dwanaście pokoleń Izraela,

Święty Barnabo, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,

Święty Barnabo, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,

Święty Barnabo, Ducha Bożego pełny,

Święty Barnabo, miłością Boga i bliźnich pałający,

Święty Barnabo, bojowniku wiary,

Święty Barnabo, męczeństwa pożądający,

Święty Barnabo, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,

Święty Barnabo, apostole Egiptu,

Święty Barnabo, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu pogan,

Święty Barnabo, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,

Święty Barnabo, chorób ciała i duszy lekarzu doskonały,

Święty Barnabo, obrono sierot i wdów,

Święty Barnabo, pociecho ubogich i opuszczonych,

Święty Barnabo, ucieczko błądzących,

Święty Barnabo, przemożny Orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

K. Módl się za nami św. Barnabo Apostole.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Boże, który nas raczysz zasługami i wstawiennictwem św. Apostoła Twego Barnaby, dozwól łaskawie, abyśmy prosząc Cię przezeń o dobrodziejstwa, otrzymali je z Twojej łaski. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Nowenna do Św. Barnaby i Litania pochodzą z książki „Nabożeństwo do Apostołów” wydanej przez Wydawnictwo M, Kraków 2008

LITURGIA GODZIN

GODZINA CZYTAŃ

HYMN

1. O Barnabo, towarzyszu

I wytrwały pomocniku

Apostołów w ich posłudze,

Przyjmij hołd i prośby nasze.

2 Przez naukę tych zwiastunów

Czas rozpoczął się radosny

Szczęścia, prawdy i pokoju,

Które darem są Chrystusa.

3 Ciebie też wezwało niebo

Do dźwigania z nimi trudów,

Dzielisz równą z nimi chwałę

I jaśniejesz równą mocą.

4 Spraw, o wielki dawco światła,

Aby słońce Chrystusowe

Ożywiało wszędzie ziarna,

Co w spichlerzach spoczną nieba.

5 Kiedy pośród Apostołów

Staniesz przy Sędziego tronie,

Z naszych długów nas uwolnij

I wyjednaj łaskę Jego.

6 Bogu w Trójcy cześć na zawsze;

Oby On nam w swoim domu

Dał się cieszyć, o Barnabo,

Razem z tobą wieczną chwałą. Amen.

 

1 antyfona: Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słowa aż po krańce świata.

 

Psalm 19 A, 2-7
Chwała Boga Stwórcy

Nawiedzi nas z wysoka Wschodzące Słońce… aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (Łk 1, 78. 79)

 

Niebiosa głoszą chwałę Boga, *

dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.

Dzień opowiada dniowi, *

noc nocy wiadomość przekazuje.

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *

których by dźwięku nie usłyszano.

Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *

ich słowa aż po krańce świata.

Tam słońcu namiot postawił, †

a ono jak oblubieniec wychodzi ze swej komnaty, *

cieszy się jak siłacz ruszający do biegu.

Ono wschodzi na krańcu nieba †

i biegnie aż po drugi kraniec, *

a nic przed jego żarem się nie schroni.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

1 antyfona: Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, * ich słowa aż po krańce świata.

 

 

 

2 antyfona: Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, * nauczali i razem z wielu innymi / głosili słowo Pańskie.

 

Psalm 64
Bóg sądzi prześladowców

Psalm ten najbardziej ukazuje Mękę Pana (św. Augustyn)

 

Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę, *

zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.

Chroń mnie przed gromadą nikczemnych *

i przed zgrają złoczyńców.

Ostrzą oni jak miecz swe języki, †

a zatrute słowa kierują jak strzały, *

by z ukrycia ugodzić niewinnego.

Strzelają znienacka bez żadnej obawy, *

umacniają się w złym zamiarze.

Zamyślają potajemnie zastawić sidła †

mówiąc: „Któż nas zobaczy, *

kto odkryje naszą tajemnicę?”

Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany; *

podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.

Lecz Bóg strzałami w nich godzi *

i nagle odnoszą rany.

Własny język upadek im gotuje, *

a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.

Ludzie ogarnięci bojaźnią †

sławią dzieło Boga *

i rozważają Jego nakazy.

Sprawiedliwy weseli się w Panu, †

do Niego się ucieka, *

a wszyscy prawego serca się chlubią.

 

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

2 antyfona: Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, * nauczali i razem z wielu innymi / głosili słowo Pańskie.

 

 

3 antyfona: Barnaba i Paweł wypełniwszy swoje zadania, * powrócili do Jerozolimy zabierając ze sobą / Jana zwanego Markiem.

 

Psalm 97
Chwała Boga Sędziego

Ten psalm wyraża zbawienie świata i wiarę wszystkich narodów w Boga (św. Atanazy)

 

Pan króluje, wesel się, ziemio, *

radujcie się, liczne wyspy!

Obłok i ciemność wokół Niego, *

prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Przed Jego obliczem idzie ogień *

i dokoła pożera nieprzyjaciół Jego.

Jego błyskawice wszechświat rozświetlają, *

a ziemia drży na ten widok.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana, *

przed obliczem Władcy całej ziemi.

Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa *

i wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Niech zawstydzą się wszyscy, którzy czczą posągi †

i chlubią się bożkami. *

Niech wszystkie bóstwa hołd Mu oddają!

Słyszy o tym i cieszy się Syjon, †

radują się miasta Judy *

z Twoich wyroków, o Panie.

Ponad całą ziemią Tyś bowiem wywyższony *

i nieskończenie wyższy od wszystkich bogów.

Pan tych miłuje, którzy zła nienawidzą, †

On strzeże dusz świętych swoich, *

wydziera je z rąk grzeszników.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego *

i radość dla ludzi prawego serca.

Weselcie się w Panu, sprawiedliwi, *

i sławcie Jego święte imię.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

3 antyfona: Barnaba i Paweł wypełniwszy swoje zadania, * powrócili do Jerozolimy zabierając ze sobą / Jana zwanego Markiem.

 

K. Apostołowie głosili chwałę Pana.

W. I cuda, które On dokonał.

 

 

I CZYTANIE

Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

4, 1-16

Jesteśmy naśladowcami Apostoła
Jak Apostoł jest naśladowcą Chrystusa

Bracia! Niech ludzie nas uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych! A od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny.
Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będąc osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamiary serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę.

Mówiąc to, miałem na myśli, bracia, mnie samego i Apollosa, ze względu na was, abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane i niech nikt w swej pysze nie wynosi się nad drugiego. Któż będzie cię wyróżniał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, to czemu się chełpisz, tak jakbyś nie otrzymał .Tak więc już jesteście nasyceni, już opływacie w bogactwa. Zaczęliście królować bez nas! Otóż tak! Nawet trzeba, żebyście królowali, byśmy mogli współkrólować z wami. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom; my głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, my niemocni, wy mocni; wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę, i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują; dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili.

Nie piszę tego, żeby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć – jako moje najdroższe dzieci.

Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców; ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was przeto, bądźcie naśladowcami moimi!

 

RESPONSORIUM

W. Już was nie nazywam sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, * albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. K. Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego; szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. W. Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

 

 

 

II CZYTANIE

Z komentarza św. Chromacjusza, biskupa, do Ewangelii św. Mateusza

(Traktat 5, 1. 3-4)
Wy jesteście światłością świata

„Wy jesteście światłością świata. Nie może ukryć się miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu”. Solą ziemi nazwał Pan swoich uczniów, albowiem mądrością z nieba przywracają świeżość nadpsutym przez szatana ludzkim sercom. Teraz znowu nazywa ich światłością świata, ponieważ oświeceni przez Tego, który jest wiecznym i prawdziwym światłem, oni z kolei stają się światłem wśród ciemności.

Skoro Chrystus jest słońcem sprawiedliwości, słusznie zatem nazywa swoich uczniów światłem świata, ponieważ przez nich, jakby za pośrednictwem jasnych promieni, przekazuje całemu światu światło swego poznania. Oni to bowiem ukazawszy światło prawdy, usunęli z serc ludzkich ciemności błędu.

Także i my, przez nich oświeceni, staliśmy się światłem, będąc niegdyś ciemnością, jak to powiada Apostoł: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu; postępujcie jak dzieci światłości”. I znowu: „Nie jesteście synami nocy ani ciemności, lecz jesteście synami światłości i synami dnia”. Słusznie też święty Jan w swym liście powiada: „Bóg jest światłością, a kto trwa w Bogu, trwa w światłości, jak i On jest w światłości”. A zatem, skoro radujemy się uwolnieniem od mroków błędu, postępujmy w świetle, jako synowie światłości. Dlatego właśnie powiada Apostoł: „Między nimi jawicie się jako źródła światła, zawierające słowo życia”.

A jeśli nie uczynimy tego, wtedy okaże się, iż naszą niewiernością, jakby zasłoną, na własną i drugich szkodę zakrywamy i zaciemniamy tak bardzo potrzebne człowiekowi światło. Wiemy przecież i czytamy, że ten, kto otrzymał talent, aby zamienić go na wieczną chwałę, słuszną poniósł karę, skoro wolał go raczej ukryć niż we właściwy sposób wykorzystać.

A zatem gorejąca owa pochodnia zapalona dla naszego zbawienia niechaj płonie w nas nieustannie. Mamy bowiem pochodnię niebieskiego przykazania i duchowej łaski, o której Dawid powiedział: „Twe słowo jest dla moich stóp pochodnią i światłem na moich ścieżkach”. Zaś Salomon mówi: „Pochodnią jest nakaz prawa”.

Dlatego nie wolno nam zasłaniać pochodni wiary i przykazań, ale dla dobra powszechnego trzeba umieścić ją w Kościele jakby na świeczniku, abyśmy sami mogli korzystać z tego światła, a zarazem, by wszyscy wierzący mogli być przezeń oświecani.

 

RESPONSORIUM

W. Gdy Barnaba przybył do Antiochii i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się bardzo; * Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. K. I zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. W. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary.

 

HYMN – Ciebie, Boga wysławiamy

 

Ciebie, Boga, wysławiamy,

Tobie, Panu, wieczna chwała.

Ciebie, Ojca, niebios bramy,

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,

Tobie Moce i niebiosy,

Cheruby, Serafinowie

ślą wieczystej pieśni głosy:

Święty, Święty nad Świętymi

Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi

majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,

chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza

Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi

z głębi serca, ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi

wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,

Syna, Słowo wiekuiste,

Z Duchem, wszechświat wielbi cały:

Królem chwały Tyś, o Chryste!

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka.

By świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka,

nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota,

starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota

otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,

w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zabrzmi trąba sroga,

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,

wspomóż, obmyj grzech, co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni

drogiej swojej Krwi strugami.

Ze świętymi w blaskach mocy

wiecznej chwały zlej nam zdroje,

Zbaw, o Panie, lud sierocy,

błogosław dziedzictwo swoje!

 

Następującą część hymnu można według uznania opuścić:

Rządź je, broń po wszystkie lata,

prowadź w niebios błogie bramy.

My w dzień każdy, Władco świata,

Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie

pieśń, co sławi Twoje czyny.

O, w dniu onym racz nas, Panie,

od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym

tym, co żebrzą Twej opieki;

W Tobie, Panie, zaufałem,

nie zawstydzę się na wieki.

 

Modlitwa

Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, † spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, * którą Apostoł odważnie głosił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

JUTRZNIA

HYMN

1. O Barnabo, towarzyszu

I wytrwały pomocniku

Apostołów w ich posłudze,

Przyjmij hołd i prośby nasze.

2 Przez naukę tych zwiastunów

Czas rozpoczął się radosny

Szczęścia, prawdy i pokoju,

Które darem są Chrystusa.

3 Ciebie też wezwało niebo

Do dźwigania z nimi trudów,

Dzielisz równą z nimi chwałę

I jaśniejesz równą mocą.

4 Spraw, o wielki dawco światła,

Aby słońce Chrystusowe

Ożywiało wszędzie ziarna,

Co w spichlerzach spoczną nieba.

5 Kiedy pośród Apostołów

Staniesz przy Sędziego tronie,

Z naszych długów nas uwolnij

I wyjednaj łaskę Jego.

6 Bogu w Trójcy cześć na zawsze;

Oby On nam w swoim domu

Dał się cieszyć, o Barnabo,

Razem z tobą wieczną chwałą. Amen.

 

 

1 antyfona: Barnaba i Paweł dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa* poświęcili swoje życie.

Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem

Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *

i pragnie Ciebie moja dusza.

Ciało moje tęskni za Tobą, *

jak zeschła ziemia łaknąca wody.

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *

więc sławić Cię będą moje wargi.

Będę Cię wielbił przez całe me życie *

i wzniosę ręce w imię Twoje.

Moja dusza syci się obficie, *

a usta Cię wielbią radosnymi wargami,

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *

i o Tobie rozważam w czasie moich czuwań.

Bo stałeś się dla mnie pomocą *

i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:

„Do Ciebie lgnie moja dusza, *

prawica Twoja mnie wspiera”.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

1 antyfona: Barnaba i Paweł dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa* poświęcili swoje życie.

 

 

2 antyfona: Nie ma większej miłości od tej,* gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich.

Pieśń (Dn 3, 57-88. 56)
Całe stworzenie wielbi Boga

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy (Ap 19, 5)

 

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *

błogosławcie Pana, niebiosa.

Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *

błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.

Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *

błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.

Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *

błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.

Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *

błogosławcie Pana, upale i chłodzie.

Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *

błogosławcie Pana, mrozy i zimna.

Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *

błogosławcie Pana, dnie i noce.

Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *

błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.

Niech ziemia błogosławi Pana, *

niech Go chwali i wywyższa na wieki.

Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *

błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.

Błogosławcie Pana, źródła wodne, *

błogosławcie Pana, morza i rzeki.

Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *

błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.

Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *

błogosławcie Pana, synowie ludzcy.

Błogosław Pana, Izraelu, *

chwal Go i wywyższaj na wieki.

Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *

błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.

Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *

błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.

Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *

chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.

Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *

chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.

Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *

pełen chwały i wywyższony na wieki.

Na końcu tej pieśni nie mówi się Chwała Ojcu.

 

2 antyfona: Nie ma większej miłości od tej,* gdy ktoś swoje życie / oddaje za przyjaciół swoich.

 

 

 

3 antyfona: Duch Święty powiedział: * wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła / do dzieła do którego ich powołałem.

Psalm 149
Radość świętych

Synowie Kościoła, synowie nowego ludu, radują się swym Królem, Chrystusem (Hezychiusz)

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *

głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.

Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, *

a synowie Syjonu radują swym Królem.

Niech imię Jego czczą tańcem, *

niech grają Mu na bębnie i cytrze.

Bo Pan swój lud miłuje, *

pokornych wieńczy zwycięstwem.

Niech święci cieszą się w chwale, *

niech się weselą przy uczcie niebieskiej.

Chwała Boża niech będzie w ich ustach, *

a miecz obosieczny w ich ręku,

Aby pomścić się na poganach *

i karę wymierzyć narodom,

Aby ich królów zakuć w kajdany, *

a dostojników w żelazne łańcuchy,

Aby się spełnił wydany na nich wyrok. *

To jest chwałą wszystkich świętych Jego.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

3 antyfona: Duch Święty powiedział: * wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła / do dzieła do którego ich powołałem.

 

CZYTANIE 1 Kor 15, 1-2a. 3-4

Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.

 

 

RESPONSORIUM KRÓTKIE

 

K. Głosili chwałę Pana * i Jego potęgę. W. Głosili chwałę Pana * i Jego potęgę. K. Opowiadali cuda, których dokonał. W. I Jego potęgę. K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W. Głosili chwałę Pana * i Jego potęgę.

 

Antyfona do pieśni Zachariasza: Barnaba i Paweł * pracowali w Antiochii / nauczając wielką rzeszę ludzi.

Pieśń (Łk 1, 68-79)
Kantyk Zachariasza

 

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą *

w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna *

przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *

i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył *

ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *

służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *

po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie *

przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona do pieśni Zachariasza: Barnaba i Paweł * pracowali w Antiochii / nauczając wielką rzeszę ludzi.

 

PROŚBY

Uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który zniweczył śmierć, a przez Ewangelię rzucił światło na życie i nieśmiertelność. Zanośmy do Niego pokorne prośby:

Umacniaj swój Kościół w wierze i miłości

Panie, Ty wsławiłeś swój Kościół przez świętych i godnych podziwu nauczycieli,

– spraw, aby chrześcijanie zawsze mogli się chlubić ich świętością.

Panie, Ty odpuszczałeś grzechy ludu, gdy święci pasterze, jak Mojżesz, modlili się do Ciebie,

– przez ich wstawiennictwo nieustannie oczyszczaj i uświęcaj swój Kościół.

Panie, Ty wybrałeś świętych pasterzy spośród braci i zesłałeś na nich Twojego Ducha,

– napełnij Duchem Świętym wszystkich pasterzy swojego ludu.

Panie, Ty sam jesteś wiecznym dziedzictwem świętych pasterzy,

– spraw, aby żaden człowiek, Krwią Twoją odkupiony, nie pozostał z dala od Ciebie.

Ojcze nasz.

Modlitwa

Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, † spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, * którą Apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

NIESZPORY

 

HYMN

1. Sławimy dzisiaj zwycięstwo Barnaby,

Którego w niebie spotkała nagroda,

Bo wiele cierpiał z miłości żarliwej

Ku Chrystusowi.

2. Opuścił rolę, gdyż płonął pragnieniem,

By przez bogactwo miłości i wiary

Rozwijać życie wspólnoty nazwanej

Chrześcijanami.

3. O jakże chętnie podążał za Pawłem

Którego wielkość uznawał i głosił;

Na rozkaz Ducha pomagał mu w pracy

W rozlicznych krajach.

4. Nie szczędził siebie, bo chciał do Chrystusa

Pociągnąć wielu, o których się troszczył,

Aż dowiódł mężnie niezłomnej wartości

Przez śmierć męczeńską.

5. Prosimy, Boże, za jego przyczyną,

Byś nas umacniał na drodze zbawienia

I w Twoim domu pozwolił Cię chwalić

Przez wieczność całą. Amen.

 

 

 

1 antyfona: Barnaba był człowiekiem dobrym * pełnym Ducha Świętego i wiary

Psalm 116 B 
Dziękczynienie w świątyni

Ustawicznie składajmy przez Chrystusa ofiarę czci Bogu (Hbr 13, 15)

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *

„Jestem w wielkim ucisku”,

I zalękniony wołałem: *

„Każdy człowiek jest kłamcą!”

Czym się Panu odpłacę *

za wszystko, co mi wyświadczył?

Podniosę kielich zbawienia *

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana *

przed całym Jego ludem.

Cenna jest w oczach Pana *

śmierć Jego wyznawców.

O Panie, jestem Twoim sługą, *

Twym sługą, synem Twojej służebnicy.

Tyś rozerwał moje kajdany, †

Tobie złożę ofiarę pochwalną *

i wezwę imienia Pana.

Wypełnię me śluby dla Pana *

przed całym Jego ludem,

W dziedzińcach Pańskiego domu, *

pośrodku ciebie, Jeruzalem.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.

1 antyfona: Barnaba był człowiekiem dobrym * pełnym Ducha Świętego i wiary

 

2 antyfona: Barnaba przygarnął Pawła * i zaprowadził go do apostołów

Psalm 126
Radość i nadzieja w Bogu

Jak cierpień jesteście współuczestnikami, tak i pociechy (2 Kor 1, 7)

Gdy Pan odmienił los Syjonu, *

wydawało się nam, że śnimy.

Usta nasze były pełne śmiechu, *

a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: *

„Wielkie rzeczy im Pan uczynił!”

Pan uczynił nam wielkie rzeczy *

i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, *

jak odmieniasz strumienie na Południu.

Ci, którzy we łzach sieją, *

żąć będą w radości.

Idą i płaczą niosąc ziarno na zasiew, *

lecz powrócą z radością niosąc swoje snopy.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

2 antyfona: Barnaba przygarnął Pawła * i zaprowadził go do apostołów

 

3 antyfona: Barnaba zobaczył działanie łaski Bożej * i zachęcał wszystkich by trwali całym sercem przy Panu.

 

Pieśń (Ef 1, 3-10)
Bóg Zbawca

 

Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec *

naszego Pana Jezusa Chrystusa.

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym *

na wyżynach niebieskich, w Chrystusie.

W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, *

abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.

Z miłości przeznaczył nas dla siebie †

jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, *

według postanowienia swojej woli,

Ku chwale majestatu swej łaski, *

którą nas obdarzył w Umiłowanym.

W Nim odkupienie mamy przez krew Jego, †

odpuszczenie grzechów, *

według bogactwa Jego łaski.

Szczodrze ją na nas wylał *

w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia,

Przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli, †

według swojego postanowienia, które przedtem w Nim powziął *

dla dokonania pełni czasów,

Aby wszystko zjednoczyć na nowo w Chrystusie jako Głowie: *

to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

3 antyfona: Barnaba zobaczył działanie łaski Bożej * i zachęcał wszystkich by trwali całym sercem przy Panu.

 

CZYTANIE Kol1,3-6a

Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was, odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych z powodu nadziei nagrody odłożonej dla was w niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy, Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie, tak również i u was, owocuje ona i rośnie.

 

RESPONSORIM KRÓTKIE

K. Głoście wśród narodów * Chwałę naszego Pana. W. Głoście wśród narodów * Chwałę naszego Pana. K. Zwiastujcie Jego cuda wszystkim ludom. W. Chwałę naszego Pana. K. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W. Głoście wśród narodów * Chwałę naszego Pana.

 

Antyfona do pieśni Maryi: Wszyscy słuchali opowiadania Barnaby i Pawła * o tym, jak wielkich cudów i znaków / dokonał Bóg przez nich wśród pogan.

Pieśń (Łk 1, 46-55)
Kantyk Maryi

 

Wielbi dusza moja Pana *

i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *

Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *

a Jego imię jest święte.

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *

nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *

rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *

a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *

a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *

pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *

Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 

Antyfona do pieśni Maryi: Wszyscy słuchali opowiadania Barnaby i Pawła * o tym, jak wielkich cudów i znaków / dokonał Bóg przez nich wśród pogan.

 

PROŚBY

Bóg, Ojciec światłości, powołał nas do wiary przez Ewangelię swego Syna. Módlmy się do Niego za lud święty i wołajmy:

Pamiętaj, Panie, o swoim Kościele

Ojcze, Ty wskrzesiłeś z martwych swojego Syna, wielkiego Pasterza owiec,

– spraw, abyśmy byli Jego świadkami aż po krańce ziemi.

Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby ubogim niósł dobrą nowinę,

– daj, abyśmy przepowiadali Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.

Ty posłałeś swego Syna, aby rozsiewał ziarno słowa,

– dozwól, abyśmy pracowicie siejąc to słowo, z radością zbierali jego owoce.

Ty posłałeś swego Syna, aby przez krew pojednał świat z Tobą,

– daj, abyśmy wszyscy współpracowali w dziele pojednania.

Ty umieściłeś swego Syna w niebie po Twojej prawicy,

– dopuść zmarłych do szczęścia w Twoim królestwie.

Ojcze nasz.

 

Modlitwa

Boże, Ty przeznaczyłeś do nawracania pogan świętego Barnabę, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, * którą Apostoł odważnie głosił. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.